Yazar arşivi Essite Yönetim

ileEssite Yönetim

Tam Profesyonel Yönetim

Apartman / Sitenizde yapılan genel kurulda yöneticiliğe Essite Yönetim ve Danışmanlık Hizmetlerinin seçilmesine müteakip başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde yöneticilik görevini bir sonraki genel kurula kadar Essite Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri sürdürür.

Essite Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde;

* Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,
* Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi,
* Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılması,
* Borcunu zamanında ödemeyenlerden alacakların gerekirse uzman hukukçularımız vasıtası ile icra marifetiyle tahsilinin sağlanması,
* Apartman ile ilgili konularda 3. şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,
* Apartmanımızda su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması,
* Apartmanımız görevlisi ile ilgili olarak SGK’ya verilmesi gereken bildirgelerin hazırlanması, primlerinin yatırılması, vizite kağıtlarının hazırlanması ve diğer işlemlerinin takibi,
* İşletme Projelerinin hazırlanması,
* Denetim kurulu raporlarının hazırlanabilmesi için her üç ayda bir denetim kurulu üyeleri ile toplantı düzenlenmesi, belgelerin sunulması,
* Tesis Risk analizinin yaptırılması ve tüm kat maliklerine sunulması,
* Tesis Sigorta işlemlerinin takibi,

gibi yöneticinin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu işlemlerin yanı sıra apartmanınız genel kurulunun yöneticiye verdiği ve yetkilendirdiği işleri de görev süresi içinde eksiksiz olarak denetçinin gözetiminde yapacaktır.

Yöneticilik görevimiz süresince asla elden para toplanmayacaktır. Apartman sakinleri tüm ödemelerini apartman adına açtırılacak banka hesabına yatırılacaklardır. Bu hesaptan para çekme ancak çift imza ile yapılabilecektir. Bu imzalardan birisi Essite Yönetim ve Danışmanlık Hizmetlerine ait diğeri ise apartman genel kurulunca seçilmiş bir kat malikine veya denetçiye ait olacaktır.